Apie mus

VšĮ ,Edukacija kitaip  –  tikslas yra kokybiškas pedagoginių -psichologinių, neformaliojo švietimo, pagalbos šeimai – įvairių paslaugų teikimas.

 

„Kartais Dievas leidžia kam nors nukirsti šaką, kurios užsispyrusiai laikomės, kad suvoktume turį sparnus. (B. Ferrero)“

 Nuo 2017 m. sausio mėn. „Edukacija kitaip“ vykdo 

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 08.4.1.-ESFA-V-416-02-0003

„KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMOMS BENDRUOMENINIUOSE ŠEIMOS NAMUOSE“

veiklas.

Pagrindinis projekto tikslas – teikti kokybiškas, novatoriškas ir efektyvias pedagogines-psichologines, neformaliojo švietimo paslaugas ir konsultacijas, pagalbą šeimai, socialinės rizikos šeimoms, laisvalaikio, mokymų, kursų organizavimas.

Paslaugos teikiamos tiek atskiroms amžiaus grupėms, tiek individuliai. Didelis dėmesys skiriamas kompleksinei pagalbai visiems šeimos nariams.

Susiduriantiems su įvairiomis šeimos problemomis siūlome kvalifikuotų lektorių paslaugas, rengiame įvairius mokymus Jums aktualiomis temomis.  

Tiems, kuriems, tiesiog sunku dėl individualių priežasčių siūlome psichologo pagalbą.

Socialiniai darbuotojai padės šeimoms ugdyti vaikus ir save, koordinuoti vaiko ir šeimos įtraukimą į integruotą ugdymo sistemą, palengvinti šeimų kasdieninę rutiną, surandant reikiamą pagalbą.

Pasirašyta Vaikų dienos centro steigimo sutartis

 
 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugs ir darbo ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1 – 183 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Plungės rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-R-427-10-0004 (toliau – projektas), įgyvendinti projekto biudžete numatyta išlaidų suma – 78 994,76 Eur.

 

2020 m. kovo 16 d. buvo pasirašyta dvišalė Projekto finansavimo sutartis tarp Plungės rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros.

 

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys – įkurti 2 naujus vaikų dienos centrus Stalgėnų ir Alsėdžių seniūnijose, Plungės rajone.

                     

Projektas finansuojamas iš Europos  regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020 – 03 -16 pabaiga 2021 – 03 -31.

https://www.plunge.lt/go.php/lit/Pasirayta-projekto-vaiku-dienos-centru-tinko-pletra-plunges-rajono-savivaldybeje-finansavimo-sutartis

 

Mūsų komanda:

Daiva Gramalienė –  atsakinga už projekto vykdymą ir „vieno langelio“ teikimo paslaugas, karjeros konsultantė ( karjeros edukologijos magistras), neformaliojo ugdymo veiklų  bei kultūrinių renginių organizatorė.
Teikia  individualias ir grupines konsultacijas mokiniams ir tėvams  savęs pažinimo, profesijų pažinimo, karjeros pasirinkimo klausimais. Atstovauja ir padeda pasirinkti studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Padeda pildyti anketas, teikia konsultacijas  tiek mokiniams, tiek tėvams, veda individualius ir grupinius užsiėmimus, savanoriauja įvairiuose karjeros projektuose.
Veda mokymus „Kaip parašyti CV,  kad darbdavys jį skaitytų“, „Kaip pristatyti save“, „Viešojo kalbėjimo ypatumai“ ir kt.
Konsultacijos apie studijas užsienio universitetuose. 

2016 m. parengti ir laimėti  projektai : Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimo projektas „Jaunimo karjeros kompetencijų valdymas“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vietos bendruomenių projektas „„Kūrybinių metodų taikymas Alsėdžių bendruomenės sutelktumo didinimui, pasitinkant Vasario 16-osios šimtmetį“

Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centro  šalies ugdymo įstaigų edukacinių veiklų projektas „Būkime kartu“.Jūratė Kubilienė projekto lektorė –   spec. pedagogė –  logopedė metodininkė, turinti 20 metų darbo patirtį, teikia kvalifikuotą pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams, patiriantiems kalbėjimo bei kalbos problemas, konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus aktualiais  kalbos raidos klausimais.
Patirtis leidžia teigti, kad darbo sėkmę lemia ne tik specialisto profesionalumas, bet ir kontaktas su šeima,   bendravimas  su vaiku, bendradarbiavimas su tėvais, gebėjimas džiaugtis bendrai pasiektais  rezultatais, įdėtomis  pastangomis  ar bandymu ieškoti optimaliausio varianto problemos sprendimui.

Jeigu žodžiai yra žmonių kūnai, tai dar daugiau jie yra žmonių sielos.  Aš girdžiu tave kalbant ir galiu pasakyti, kas tu esi. (Justinas Marcinkevičiius)


Birut
ė Žiūraitienė –  projekto psichologė, konsultantė, specialybę įgijusi Vilniaus universitete. Yra Lietuvos psichologų sąjungos narė. Savo darbe taiko individualiosios psichologijos, kognityvinės ir elgesio terapijos, sisteminės šeimos terapijos žinias ir metodus. Kelia kvalifikaciją seminaruose ir mokymuose. Konsultuoja šeimas, suaugusius, paauglius, veda edukacines grupes tėvams.
„Laimingi vaikai auga laimingose šeimose, todėl padedu tėvams iškilus sunkumams. Konsultuoju tuos, kurie susiduria su problemomis asmeniniame gyvenime, padedu įžvelgti kiekviename slypinčius stiprybės šaltinius ir galimybes jais pasinaudoti“.


Akvilė Bukinienė –  projekto lektorė – 
Socialinės darbuotojos  ir socialinės pedagogės, bei neformalaus ugdymo pedagogės profesinė kvalifikacija ir darbo patirtis.

2009-2012 m. socialinio darbo organizatorė projekte  – „Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos sukūrimas ir diegimas. Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Veda mokymus jaunuoliams, kūrybines dirbtuves šeimoms.

Lina Beniušė – įgijusi Vilniaus Universiteto KHF anglų filologijos bakalaurą. Baigusi 3 metų ‘City & Guilds’ bei ‘Institute of Leadership & Management’ Didžiojoje Britanijoje, kursus. Dirba su ikimokyklinio/ priešmokyklinio amžiaus vaikais darželiuose, vidurinio lavinimo mokiniais,  konsultuoja stojančius į užsienio universitetus (mokiniai jau studijuoja Cambridge University, Middlesex  University London, University of Aberdeen ir t.t.) bei veda individualius tikslinius/teminius mokymus išvykstantiems. “Anglų kalba tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi, tad smagu savo teorinėmis žiniomis, įgytomis Lietuvoje, ir beveik dešimties metų gyvenimo užsienyje – praktinėmis žiniomis – dalintis su norinčiais išmokti/sužinoti tautiečiais”.